އައިޝަތު ވަޙީދާ

ލޯބީގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: “އެމައު” – ހަތަރުވަނަ ބައި

“އަހަރެން ވަޒީފާއަށް އަންނަނީ ވެސް އޭނާއަށްޓަކައި. އޭނާ އެއްވެސް ވަޒީފާއަކަށް ނުގޮސް ގޭގައި ހުންނާތީ. އަދި އެންމެ ޒަރޫރީ ކަންކަން ކޮށްލާނެ މިންވަރަށް ވެސް ފައިސާއެއް ނެތުނީމާ. އެކަމަކު މިއަދު އޭނާއަށް އެކަމެއް ވެސް ނޭނގުނު. އަހަރެން އެއްލައިލީ ވަރަށް ހުތުރު އެއްޗެހި ވެސް ކިޔާފައި.” ކިއާރާ ފެންކަޅިވަމުން ކިޔައިދިނެވެ.

“އަހަރެން ފަޒާލް ނޫން މީހަކާ އެކު ދިރިއުޅެން ދުވަހަކު ވެސް ހިތަށް ވެސް ނާރާ. އަދި އޮފީހާ މަތިކޮށްފައި އަހަރެން ދޫކޮށްލަން ހެޔޮ ވެދާނެތަ. އަހަރެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން.” ވަރުބަލިކަމާ އެކު ތޯހިރުގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލުމަށް ފަހު ކިއާރާ ކިޔައިދެމުން ގެންދިޔައެވެ.

ދެމީހުން ވެސް ތިބީ އެކަކު އަނެކަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ. ތޯހިރު އިނީ ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކިއާރާ ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ދެމީހުން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެފައެވެ. ތޯހިރުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ލިބުނު ހިތާމައިގެ ސަބަބުން ހިތްދަތިވެފައެވެ. ކިއާރާގެ ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ލިބޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. އަދި ޙާލަތުގެ ނާޒުކުކަމުން ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައެވެ. އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށްލުމުގެ މަޤުސަދުގައި ވެސް ބައެއް ވާހަކަތައް އަހާލަން ވެސް ނުކެރިފައެވެ. ކިއާރާ އިތުރަށް ދެރަވެދާނެތީއެވެ. ކިއާރާގެ ރީތި ދެލޮލުން އިތުރަށް އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއް ވެސް އަޅާތަން ދެކެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

“ކިއާރާ ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެބައޮތްތޯ! އެއްވެސް ކަމެއް ބޭނުން ވެއްޖެ ނަމަ އަހަރެންގެ ގާތު ވެސް ބުނާތި. ކޮންދެވޭ ވަރުކަމެއް ވިއްޔާ އުފަލުން ކޮށްދޭނަން.” ތަޒުބާތީ ގޮތަކަށް ތޯހިރު އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުމީ އެންމެ ކަމެއް. އޮފީހުގައި އުޅޭހާ ދުވަހަކު އަހަރެންނާ އެކު ތިޔަ ގޮތުގައި އެންމެ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުރެދޭތި.” ކިއާރާ ޖަވާބުގައި ބުނެލިއެވެ.

މިހުރިހާ ވާހަތަކެއް ދެކެވެމުންދިޔަ އިރު، ސްރީލަންކާގެ ވޭޓަރު އަންހެން ކުއްޖާ މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުއްޓެވެ. އަދި ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ކަން ޚުދު އޭނާއަށް ވެސް އެނގިއްޖެ ކަހަލައެވެ. އަދި ވަރަށް ޝައުޤުވެރި ވެފައި ހުރިތަން ތޯހިރުއަށް ފެނުނެވެ. އެ ދެމީހުންގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކަނުލާ އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެހާ ވެސް ޚާއްޞަ ދެ ކަސްޓަމަރުންކަން ޔަޤީނެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ވަރަށް އަސާރާއެކު ކިޔައިދިނުމަށް ފަހު، ކިއާރާ ގެއަށް ލައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ އަރާމްކޮށްލަން ކަމަށާ ރޭގައި ވެސް ނުނިދާ ޝަކުވާތަކުގައި އުޅެންޖެހުނުކަމަށް ބުނެ ޙާލަތާމެދު ޝަކުވާކުރިއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ކިއާރާގެ ފަރާތުން ދުވަހަކު ވެސް ފެނުނު ސިފައެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ކަމެއް ޖެހުނަސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކޮށް އެކަމެއް ތަޙައްމަލްކުރާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހުންނަ ވަރަށް ރިވެތި އަދި ޚާއްޞަ ސިފައެކެވެ. އެދުވަހު ފެނުނީ އިންތިހާ ޖަރަޖައިގެ ހިތާމައިގާ ތަބީއަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަ ތަނެވެ. ކިއާރާއަށް ކޮށްފައި ހުރި ފުން އަސަރު ފެނިފައި އޭނާ ދޫކޮށްލާކަށް ތޯހިރު ބޭނުމެއް ނުވިކަހަލައެވެ.

“ތިގެއަށް ދާނީ ފަހުން ދޯ! ހިނގާ އަހަރެމެން ގެއަށް!” ކިއާރާ ކުރެން އަހާލިއެވެ. (ނުނިމޭ)

© 2023 milauthuru. All rights reserved.