ސަރުކާރަށް 7 މަސް ވެގެންދިޔަ އިރުވެސް ހިނގައި ނުގަނެވިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާ!

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް

© 2023 milauthuru. All rights reserved.