އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކިޔާލުމަށް މޫކޭގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް!

© 2023 milauthuru. All rights reserved.