އައިޝަތު ވަޙީދާ

ލޯބީގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: “އެމައު” – ހަވަނަ ބައި

ނިދީގައި އޮވެ ކިއާރާ ވަރަށް ބާރަށް ތޯހިރުއަށް ގޮވާލިއެވެ. “އައްދޯއި! އައްދޯއި! މަށަކަށް ދެން ކެތެއް ނުވާނެ” ކިއާރާ ގޮވަމުންދިޔައެވެ. ތޯހިރު ވެސް އިތުރަށް ހައިރާންވެފައި ކިއާރާގެ ރީތި މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނެވެ. އަދި ކިއާރާގެ ނިތްކުރީގައި މަޑުމަޑުން ފިރުމާލިއެވެ. އެވަގުތު ކިއާރާއަށް ލޯހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި ތޯހިރުގެ ސީދާ ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ބަސްހުއްޓިފައި އޮތެވެ. ތޯހިރުއަށް ވެސް ކިއާރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނީ ކިހާއިރެއް ވަންދެން ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ.

އިރުގަނޑަކަށް ފަހު ކިއާރާއަށް ވާހަކަދައްކާލެވޭ ވަރު ވެއްޖެއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ގެއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކިއާންއަށް ކާއެއްޗެއް ދޭނެ މީހަކު ހުރިކަމެއް ވެސް ނޭނގެއޭ ކިޔާފައި ތޯހިރުގެ ދެކޮނޑުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަދި އެވަގުތު ތޯހިރު ވެސް އަވަސްވެގަތީ ކިއާރާ ގޮވައިގެން ގެއަށް ދާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކިއާރާ ބޭނުންވީ ޓެކްސީއެއްގައި ދާށެވެ. ގެއަށް ދާތަނުން ނުވަތަ މަގުމަތިން ވިޔަސް ފަޒާލްގެ އުނދަގުލެއް ތޯހިރުއަށް ފޯރާފާނެތީއެވެ. އަދި ތޯހިރުއަށް އޮފީހުން އައިސް ރެސްޓް ކޮށްލެވޭ ވަރުވެސް ނުވާތީއެވެ.

ކިއާރާ އަމިއްލައަށް އަވަސްރައިޑުން ޓެކްސީއެއް ނަގައިގެން ގޮސްފިއެވެ. އަދި މުޅި ގޭތެރެއިން ކަރަންޓް ދިޔަކަހަލައެވެ. އަނދިރިވެ ފަޅުވެގެންދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކިއާރާގެ ޚިޔާލްތަކަށް ގެނބެން ފެށިއެވެ. ކިއާރާގެ ޚުލްޤު ހެޔޮކަމާ މަޑުމަތިރިކަމާ ހިތްހެޔޮކަމާ އަޅާލުމަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް މިސާލެކެވެ. އަދި އެހާ ރަނގަޅު އިންސާނަކަށް އެފަދަ ހިތްދަތި ގޮތެއް ދިމާވުމަކީ އެއްވެސް އިންސާފެއް ނޫނޭ ހިތާހިތާ ކިޔާލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެކަމުގައި ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ އާއި ކިއާރާ ބޭނުންވާނީ ކޮންކަމެއްތޯ ފިކުރުކުރެވެމުންދިޔައެވެ. އަދި ހިތުގައި ބޮޑު އަޒުމެއް ކަނޑައެޅިއެވެ. ކިއާރާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމަކަށް އެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ހިތުން އަހުދުކަށަވަރު ހިފިއެވެ.

ކިއާރާ ގެއިން ނިކުންނަމުން ބުނެލި ބަސްތައް ހިތުތެރޭގައި ފަށްފަށް ވަމުންދިޔަ ވަގުތެވެ. ތޯހިރު ފަދަ ރަނގަޅު ރަޙްމަތްތެރިއެއް ލިބުމަކީ ހާދަހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެކޭ ދޯއެވެ. ކިއާރާ ވަރަށް އުފާވާކަމަށާއި، އަބަދުވެސް އެގޮތުގައި ހުރެދިނުމަށް އެދެމުން ސިޑިން ތިރިއަށް ފައިބައިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކިއާރާ ސިޑިން ތިރިއަށް ފައިބައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ޓެކްސީއަށް އަރަން ދެން އެމަންޒަރު ބަލަން ތޯހިރަށް ހުރެވުނެވެ. ކާރަށް އަރަމުން ވެސް ވޭނީ އާދޭހާއެކު ތޯހިރުއަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. އަދި ތޯހިރު ވެސް ވަދާޢީ ސަލާމެއްގެ ގޮތުގައި އަތުން ހަނައަޅާލިއެވެ. ދެމީހުންގެ ހިތުގައި ވެސް ވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ އިހުސާސްތަކެކެވެ. ތިހާމަ އާއި ވޭނާއި ކެކުޅުމާއެކު ހިތްހަމަޖެހުން ވެސް އެކުލެވޭ ފުން އިހުސާސްތަކެކެވެ.

ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތޯހިރު އޮށޯވެލީ ވަގުތެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައީ ކިއާރާގެ ފޯން ކޯލެކެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ބޮޑުވީއޭ ހިތާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނުނަގާފައި ކިއާރާއަށް ގޮވާލިއެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުން މިރޭ ވެސް ތިގެއަށް ދާން، އެންމެ ރަނަގަޅު ތޯ؟” ކިއާރާ އަހާލިއެވެ. (ނުނިމޭ)

One Reply to “ލޯބީގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: “އެމައު” – ހަވަނަ ބައި”

  1. ޝަހީ

    ވަރަށް ރީތި.. 👏👏👏👏

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑިއިރު ހަމަވެފައި

© 2023 milauthuru. All rights reserved.