މިލައުތުރު

އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަލުން ތަރުތީބު ވާންޖެހޭ – ރައީސް ޢަބްދު ﷲ ޝާހިދު

އެމްޑީޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރޭގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކަމަށާއި، އެއީ ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ޕާޓީ އެއްކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި މިހާރުގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދު ﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕާޓީީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަލުން މިވަނީ ތަރުތީބުވާން ޖެހިފައި ކަމަށާއި ޕާރޓީ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ޢާންމު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް ޢާންމު މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުނާ އެކު ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

‏އަދި ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ސާބިތުކަމާއި އެކު ދެމިހުންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ޢަބްދު ﷲ ޝާހިދަކީ އެމްޑީޕީގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެން ހަމަ އެކަނި ބޭފުޅާއެވެ.

© 2023 milauthuru. All rights reserved.